Maksetingimused

1. DanceAct Tantsustuudio treeningute eest tasumine toimub kalendrikuu või üksiktrenni alusel.

2. Üksiktrenni alusel tasumine toimub ainult treeningus kohapeal sularahas.

3. Kalendrikuu eest saab tasuda meie kodulehel kasutades Visa või Mastercard pangakaarti, LHV, Swedbank või SEB pangalinki. Aktsepteerime ka sularahamakseid.

4. Kalendrikuu tasude maksetähtaeg on kalendrikuu 5. kuupäev. Kui treeningute eest soovitakse tasuda hiljem kui 5. kuupäeval, palume sellest eelnevalt informeerida, et saaksime kokku leppida hilisemas maksetähtajas.

5. Maksetähtaega ületades ja/või sellest teavitamata jätmisel on DanceAct Tantsustuudiol õigus lisada kuumaksule 10,00 € (kümme eurot).

6. Maksetähtajaks tasumata jätmisel on treeneril õigus treenitavat treeningutele mitte lubada kuni võlgnevuse tasumiseni.

7. Kuutasusid ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata, välja arvatud haiguse puhul alates 14 päevast arstitõendi esitamisel.

8. Kasutamata jäänud treeninguid on võimalik järele teha teiste DanceAct Tantsustuudio treeningrühmade tundides lisaks oma tavapärastele treeningutele mistahes aja jooksul leppides selles eelnevalt kokku oma treeneriga. Eelmise kuu kasutamata treeninguid ei saa järele teha järgmisel kuul antud kuu eest trennimaksu tasumata. Kasutamata treeninguid ei saa ümber arvestada kolmandatele isikutele.

9. Treeningutest loobumise soovi korral tuleb peatada oma liikmelisus DanceAct Tantsustuudios. Liikmelisuse saab peatada DanceAct’i e- keskkonnas https://www.danceact.ee/profiil/. Liikmelisus peatub 30 päeva möödudes ning tasuda tuleb treeningute lõpparve, mille väljastab DanceAct võrdeliselt nende päevade eest, mis antud 30 päeva raames ulatuvad järgmisesse kalendrikuusse.

Kui treeningutest loobumise korral jäetakse liikmelisus eeltoodud viisil peatamata, siis loetakse, et liikmelisus ei ole peatunud ning DanceAct Tantsustuudiol on õigus nõuda treeningute eest tasumist kuumaksu alusel vastavalt maksetingimustes sätestatud punktidele ja kehtivale hinnakirjale.

10. Treeningutest saab loobuda ning oma klubi liikmelisust peatada DanceAct’i veebipõhises kasutajakeskkonnas www.danceact.ee/profiil/.

11. Kui soovitakse kuutasupõhiselt arveldamiselt minna üle üksiktrennipõhisele arveldamisele, tuleb sellest ette teatada 30 päeva saates sellekohane teade e-postiga aadressile info@danceact.ee. Teatamata jätmisel on DanceAct Tantsustuudiol õigus nõuda treeningute eest tasumist kuumaksu alusel vastavalt maksetingimustes sätestatud punktidele ja kehtivale hinnakirjale.

12. Proovitreening DanceAct’i klubi või kindla treeningu esmakordsel külastusel on tasuta. Treeningutega liitumise korral tasuta proovitreeningut treeningute kuumaksust maha ei arvestata.

13. Isikuandmete volitatud töötleja ning kokkuleppe sõlmija on MTÜ DanceAct Tantsustuudio, kes garanteerib andmete turvalisuse ning eesmärgipärase kasutamise, milleks on tantsukoolitusteenuse osutamine.

14. Isikuandmete töötlemise eesmärk on tantsukoolitusteenuse osutamine ning õiguslik alus on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta artikkel 6 lg 1(b).

15. Isikuandmete säilitamise ajavahemik on klubi liikmelisuse periood.

16. Andmesubjektil on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ning saada teavet andmete ülekandmise kohta.

17. Andmesubjektil on õiguse esitada kaebus järelevalveasutusele ehk Andmekaitse Inspektsioonile.

18. Isikuandmete esitamine on DanceAct Tantsustuudio klubi liikemelisusest tulenev kohustus ilma milleta ei ole võimalik tagada kliendile kvaliteetset teenust.

19. Klubi liikmel on õigus pärast liikmelisuse lõpetamist paluda oma isikuandmete kustutamist, samuti igal ajal paluda isikuandmete parandamist ja täiendamist.